Modlitwy za przyczyną św. Rozalii

W dzień święta – 4 września

Przed Mszą Świętą
Boże, Twój Syn, a nasz Pan, Jezus Chrystus ofiaruje się każdego dnia za nas pod postacią chleba i wina, które mocą Twojego Ducha przemieniasz na ołtarzu w Ciało i Krew. Ty, w zaciszu skalnej groty umacniałeś swymi łaskami i sakramentami przesławną dziewicę, świętą Rozalię, za jej wstawiennictwem dozwól mi godnie i w skupieniu przeżyć pamiątkę ofiary Chrystusa Zbawiciela, aby Jego Ciało Eucharystyczne umocniło moją wiarę i pokrzepiło duszę na czas ziemskiej wędrówki do niebieskiej ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dziękczynienie po Mszy Świętej
Dzięki składam Tobie, Ojcze niebieski, Wszechmogący Boże, że przez swe miłosierdzie do mnie grzesznika, posiliłeś mnie najdroższym Ciałem naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Proszę, niech ta modlitwa i Komunia święta, przeze mnie przyjęta, będą mi ochroną przed zasadzkami złego ducha przeciwko mojej duszy i ciału. Jak świętą Rozalię cudownie umocniłeś tym sakramentem w samotności Góry Pielgrzymiej, tak dozwól mi przyjąć ten chleb anielski w ostatniej godzinie mego życia i doprowadź mnie do niewymownie radosnej uczty w niebie, gdzie zasiadają wszyscy święci razem z Panem naszym, Jezusem Chrystusem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Podczas modlitw porannych
Święta Rozalio, któraś pogardzała światem i królewskimi rozkoszami, udałaś się w góry i tam w jaskini prowadziłaś życie ukryte, uproś nam u Boga, abyśmy byli zdolni unikać pokus świata, a żyjąc skromnie i pobożnie zasłużyli sobie na żywot wieczny. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.
albo:
Boże, nasz Zbawicielu, prosimy Cię abyśmy ciesząc się dniem świętej Rozalii, Twej służebnicy, ćwiczyli się w szczerej pobożności i za jej przyczyną uwolnieni zostali od chłosty Twego gniewu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Podczas modlitw wieczornych
Panie Boże, który zesłałeś na św. Rozalię, dziewicę, dary niebios, umacniaj nas nimi w każdej chwili życia, pomóż nam w czasie ziemskiej wędrówki naśladować jej cnoty i wraz z nią cieszyć się wieczną radością w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Święta Rozalio, dziewico, w złej godzinie cudowna opiekunko! Wiedziona żywą wiarą i miłością do Ukrzyżowanego Zbawiciela naśladowałaś Go w surowej pokucie, modlitwie i postach; uproś nam łaskę opanowania nieuporządkowanych myśli i pożądań przez wytrwałe podejmowanie ewangelicznego wyrzeczenia. Wstawiaj się za nami, by Bóg udzielił nam czasu na pokutę za nasze grzechy. Roztocz nad nami swoją świętą opiekę, zachowaj od kary i uproś u Jezusa, naszego Odkupiciela, łaskę, abyśmy kiedyś doszli do wielbienia Go razem z tobą w niebie, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

O uproszenie łask
(z j. włoskiego tłum. s. Maria Elżbieta od Trójcy Świętej, karmelitanka, Borne Sulinowo)

Modlitwa do świętej Rozalii o oddalenie bicza gniewu Bożego
Boże, którego obraża grzech a przejednywa pokuta, przyjmij łaskawie błaganie Twego ludu: przez zasługi i wstawiennictwo świętej Rozalii, dziewicy, którą od wspaniałości królewskich przeniosłeś na górę samotności, odsuń od nas ziemskie rozkosze, oddal bicz Twego gniewu, na który zasłużyliśmy naszymi grzechami i napełnij nas Twoją miłością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
O wytrwanie w łasce czystości
Przesławna święta dziewico, Rozalio, by doskonale odtworzyć w sobie obraz twego jedynego dobra – Ukrzyżowanego Odkupiciela, oddałaś się najsurowszej pokucie. W samotności groty twoją radością było nieustanne umartwienie w czuwaniach, postach, biczowaniu twego niewinnego ciała; uproś nam łaskę, byśmy przez ewangeliczne wyrzeczenie opanowali wszelkie nieuporządkowane pożądania oraz zawsze karmili dusze nasze pobożnym rozważaniem prawd wiary chrześcijańskiej i w ten sposób osiągnęli pomyślność w tym życiu, a wieczne szczęście w przyszłym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O zachowanie od niebezpieczeństw duszy i ciała
Święta Rozalio, wzgardzicielko świata i zaszczytów ziemskich, a wielka miłośnico Boga. Opuściłaś rozkosze świata i królewskie pałace, a natchnieniem Ducha Świętego prowadzona, obrałaś sobie życie pokutnicze, wyproś nam tę łaskę u Boga, abyśmy oderwani od uciech i rozkoszy tego świata prowadzili życie skromne, umartwione i Bogu miłe. Za przyczyną twoją prosimy, abyśmy byli uwolnieni na ciele od wszelkich niebezpiecznych chorób, a wybawieni od zarazy grzechu, zgorszeń oraz pokus szatańskich na duszy wolnymi zostawali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.