Cmentarz

Regulamin cmentarza parafialnego

Kościół uważał zawsze cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Zgodnie z prawem kanonicznym za miejsca święte uważa się te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych (por. kan. 1205 KPK). Cmentarz więc pozostaje miejscem ciszy, modlitwy i zadumy. W związku z powyższym na cmentarzu należy zachować spokój i uszanować jego świętość. Niniejszy Regulamin jest częścią składową Instrukcji Biskupa Kieleckiego w sprawie zarządzania cmentarzami parafialnymi(wyznaniowymi) na terenie diecezji kieleckiej.

 1. Cmentarz parafialny w Zagnańsku jest cmentarzem wyznaniowym i stanowi własność Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku, w imieniu  której działa Proboszcz. Czynności wynikające z obowiązujących aktów prawnych dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych może on wykonywać osobiście lub przez Gospodarza, wyłącznie na podstawie zawartej z nim pisemnej umowy określającej zakres powierzonych mu zadań.
 2. Wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz usługami pogrzebowymi dopełnia się w kancelarii  parafialnej parafii p.w. św. Rozalii i św. Marcina, znajdującej się w Zagnańsku przy ul. Jana Pawła II 14. tel.
 3. Cmentarz czynny jest w  godzinach: dla odwiedzających od 06.00 do 22.00. Dla prac na cmentarzu od godz. 08.00 do zmroku.
 4. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz dbania o porządek i czystość
  na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu. Dzieci powinny przebywać na cmentarzu pod opieką osób dorosłych.
 5. Na terenie cmentarza obowiązuje bezwzględny zakaz:
  • picia alkoholu i przebywania  stanie nietrzeźwym,
  • palenia wyrobów tytoniowych,
  • jazdy pojazdami jednośladowymi (rowery),
  • wprowadzania zwierząt,
  • przebywania na jego terenie poza godzinami otwarcia,
  • niszczenia zieleni i infrastruktury cmentarza,
  • wyrzucania śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi,
  • zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego,
  • samowolnego ustawiania ławek, tzw. „ambonek”, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów; podjęcie takich działań bez uzyskania zgody Parafii będzie skutkować przywróceniem stanu pierwotnego poprzez usunięcie bezprawnie ustawionych ławek posadzonych drzew, krzewów itp.,
  • samowolnego wykonywania prac budowlanych.
 6. Dysponenci prawa do grobu oraz miejsc objętych rezerwacją na miejsca grzebalne, winni dbać o należyty wygląd tych miejsc wraz z otoczeniem, utrzymywać czystość, ład i porządek, a także dbać o stan techniczny nagrobka. Dysponentów zachęca się do indywidualnego ubezpieczenia nagrobków.
 7. Za udostępnienie miejsca pod grób (w tym rezerwację miejsca pod grób) pobiera się opłaty. Opłaty pobiera się także na utrzymanie infrastruktury cmentarza. Są to tzw. opłaty cmentarne. Uiszcza się je co 20 lat. Po 20 latach należy odnowić rezerwację miejsca.
 8. Pobiera się również opłaty za korzystanie z cmentarza tj. np.: w celu wykonania: nagrobka (pomnika), grobu ziemnego, katakumby, dekowania, prac remontowych przy nagrobkach. Koniecznym jest uzgodnić z Gospodarzem cmentarza tel. 534 654 652; zakres robót na cmentarzu minimum dzień wcześniej.
 9. Wysokość opłat cmentarnych oraz opłat za korzystanie z cmentarza z uwzględnieniem kosztów utrzymania cmentarza ustala Parafia po konsultacjach z Radą Parafialną.
 10. Informacja o wysokości opłat  określonych w pkt. 7 i 8 jest dostępna w kancelarii parafialnej.
 11. Wszystkie opłaty o których mowa w pkt 7 i 8 wynikają z kosztów funkcjonowania  i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.
 12. Ksiądz w kancelarii parafialnej lub ( Gospodarz cmentarza dotyczy pkt. 8, ) potwierdza ten fakt każdorazowo odpowiednim dokumentem.
 13. Parafia podaje osobie, której udostępniono miejsce pod grób wymiary tego grobu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówków zwłok   i szczątków (Dz.U. 2008. 48. 284).
 14. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez firmy świadczące usługi pogrzebowe, kamieniarskie, budowlane.
 15. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Ubezpieczenia poszczególnych obiektów cmentarnych (grobowców, pomników) od aktów wandalizmu, przypadkowego uszkodzenia lub zniszczenia mogą dokonywać indywidualnie osoby sprawujące nad nimi pieczę.
 16. Należy uzyskać zgodę Parafii w celu dokonania następujących czynności na cmentarzu:
  • przeprowadzenia pogrzebu,
  • wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej,
  • sadzenia oraz usuwania drzew i  krzewów, niszczenia elementów wystroju i malowania murów/ogrodzeń,
  • umieszczania reklam,
  • gromadzenia śmieci i odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
  • utwardzania gruntu wokół miejsc grzebalnych,
  • ustawiania przy grobach ławek na stałe utwierdzonych do podłoża.
 17. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez uprawnioną osobę /podmiot wymaganych przepisami prawa dokumentów.
 18. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych na terenie cmentarza zobowiązani są do  zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego, w szczególności swoimi działaniami nie mogą zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.
 19. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa w zakresie świadczonych usług oraz niniejszego regulaminu.
 20. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych zobowiązani są przedstawić Parafii przed przystąpieniem do wykonywania tych usług odpowiedni wypis z rejestru w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz  polisę OC.
 21. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych ponoszą wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników realizujących czynności na  terenie cmentarza.
 22. W sprawach, których nie reguluje niniejszy regulamin, zastosowanie mają: Instrukcja Biskupa Kieleckiego w sprawie zarządzania cmentarzami parafialnymi (wyznaniowymi) na terenie diecezji kieleckiej oraz obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w szczególności ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach  i chowaniu zmarłych (t.j. 2015.2126).
 23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 r.

Pobierz – Regulamin cmentarz parafialny